Loomade heaolu tagamine transpordil

Veovahendid


                                                                                                                               Prindi see lehekülg

1. Kõigile veovahenditele kohaldatavad sätted

* Veovahendid, konteinerid ja nende kinnitused konstrueeritakse, ehitatakse, hoitakse korras ja neid käitatakse selliselt, et:

a) vältida loomade vigastusi ja kannatusi ning tagada loomade ohutus;

b) kaitsta loomi halva ilma, äärmuslike temperatuuride ja kliimatingimuste halvenemise eest;

c) neid saab puhastada ja desinfitseerida;

d) vältida loomade põgenemist või väljakukkumist, need peavad vastu pidama liikumispingetele;

e) tagada, et alal saab hoida õhu kvaliteeti ja hulka vastavalt veetava loomaliigi vajadustele;

f) need võimaldavad juurdepääsu loomadele nende kontrollimiseks ja hooldamiseks;

g) põrandapind on libisemiskindel;

h) põrandapind minimeerib uriini ja väljaheidete lekkimise;

i) need on varustatud valgustiga, mis võimaldab loomade piisavat kontrolli ja hooldamist vedamise ajal.

* Loomade veoruumi sees ja igal vahedekil peab olema piisavalt ruumi tagamaks nõuetekohast ventilatsiooni loomade kohal, kui nad on loomulikus seisvas asendis, kusjuures mingil juhul ei tohi piirata nende loomulikku liikumist.

* Metsloomade ja liikide puhul, kes ei ole koduhobuslased või koduloomadena peetavad veised, lambad, kitsed või sead, peavad loomadega kaasas olema järgmised dokumendid:

a) teade, mis näitab, et tegemist on metsloomadega, kes on kartlikud või ohtlikud;

b) kirjalikud söötmise, jootmise ja vajaliku hooldamise juhendid.

*Vaheseinad peavad olema piisavalt tugevad talumaks loomade kaalu. Kinnitused peavad võimaldama kiiret ja hõlpsat käsitsemist.

* Põrsad kaaluga alla 10 kg, talled kaaluga alla 20 kg, alla kuue kuu vanused vasikad ja alla nelja kuu vanused varsad peavad olema varustatud nõuetekohase asemematerjaliga või võrdväärse materjaliga, mis tagab neile mugavuse vastavalt liigi vajadustele, veetavate loomade arvule, teekonna kestusele ja ilmale. Materjal peab tagama uriini ja väljaheidete nõuetekohase imendumise.


2. Täiendavad sätted auto- ja raudteevedude korral

* Sõidukid, millega loomi veetakse, peavad olema selgelt ja nähtavalt tähistatud viitega elusloomade veole, välja arvatud kui loomi veetakse konteinerites, mis on tähistatud konteineritele kohalduvate nõuete järgi.

* Maanteesõidukid peavad olema varustatud sobivate peale- ja mahalaadimisseadeldistega.

* Ronge koostades ja raudteevagunite muu liikumise ajal tuleb rakendada kõiki ettevaatusabinõusid, vältimaks loomadega vagunite rappumist.

3. Lisatingimused loomade vedamisel veeremilaevadega

* Enne loomade laadimist laevale peab vastutav isik sõidukite laadimise korral kontrollima:

a) kinnistel dekkidel, kas laev on varustatud nõuetekohase tugevama ventilatsioonisüsteemiga ja alarmsüsteemiga ning nõuetekohase varuelektriallikaga voolukatkestuste puhuks;

b) lahtistel dekkidel nõuetekohase kaitse olemasolu merevee eest.

* Maanteesõidukid ja raudteevagunid peavad olema varustatud piisava arvu nõuetekohaselt konstrueeritud, paigaldatud ja korras kinnituspunktidega, mis võimaldavad nende kindlat kinnitamist laeva külge. Maanteesõidukid ja raudteevagunid tuleb laeva külge kinnitada enne merereisi alustamist, et vältida nende paigast nihkumist laeva liikumisel.

4. Lisatingimused loomade vedamisel õhutranspordiga

* Loomi veetakse liigile kohastes konteinerites, aedikutes või latrites, mis vastavad Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) elusloomade veoeeskirjadele määruse 1/2005 VI lisas osutatud versioonis.

* Loomi veetakse ainult tingimustes, kus õhu kvaliteeti, temperatuuri ja õhurõhku saab kogu teekonna vältel hoida nõuetekohases vahemikus, võttes arvesse loomade liiki.

5. Lisatingimused loomade vedamisel konteinerites

* Loomade veoks kasutatavad konteinerid peavad olema selgelt ja nähtavalt tähistatud viitega elusloomadele ja märgiga, mis näitab, milline on konteineri ülemine pool.

* Konteinereid veetakse ja käsitsetakse alati püstiasendis, et minimeerida võimalikke põrutusi ja raputamist. Konteinerid peavad olema kinnitatud, vältimaks nende paigast nihkumist veovahendi liikumisel.

* Suuremad kui 50 kg konteinerid peavad olema varustatud piisava arvu nõuetekohaselt konstrueeritud, paigaldatud ja korras kinnituspunktidega, mis võimaldavad neid kindlalt kinnitada veovahendi külge, millele need laaditakse. Konteinerid tuleb veovahendi külge kinnitada enne teekonna alustamist, et vältida nende paigastnihkumist veovahendi liikumisel.


<< Tagasi / Järgmine leht >>