Loomade heaolu tagamine transpordil

Veo valmidus/ veoks sobivus

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

* Vedada võib ainult loomi, kes on valmis kavandatud teekonna läbimiseks, ning loomade vedu peab toimuma tingimustes, mis tagavad, et loomi ei vigastata ja neile ei põhjustata tarbetuid kannatusi.

* Vigastatud loomi ja kehaliselt nõrku või haigeid loomi ei loeta vedamiseks sobivaks, iseäranis kui:

a) nad ei suuda iseseisvalt liikuda ilma, et see põhjustaks neile piina, või käia kõrvalise abita;

b) neil on tõsine lahtine haav või prolaps;

c) nad on tiined emasloomad, kelle eeldatavast tiinusajast on juba möödunud 90 või enam protsenti või eelnenud nädalal poeginud emasloomad;

d) nad on vastsündinud imetajad, kelle naba ei ole täielikult paranenud;

e) nad on alla kolme nädala vanused põrsad, alla ühe nädala vanused talled või alla kümne päeva vanused vasikad, välja arvatud, kui neid veetakse lähemale kui 100 km;

f) nad on alla kaheksa nädala vanused koerad ja kassid, kui neil ei ole kaasas nende ema;

g) nad on sarvloomad, kelle sarved ei ole veel kõvastunud.

* Haigeid või vigastatud loomi võidakse siiski lugeda vedamise jaoks sobivaks, kui:

a) loomad on kergelt vigastatud või haiged ning vedu ei põhjusta neile täiendavaid kannatusi; kahtluse korral tuleb pöörduda veterinaararsti poole;

b) loomi veetakse nõukogu direktiivi 86/609/EMÜ (1) eesmärkidel, kui haigus või vigastus on uurimisprogrammi osa;

c) loomi veetakse veterinaararsti kontrolli all veterinaarravile või diagnoosimisele või sellele järgnevalt. Selline vedu on lubatud siiski ainult juhul, kui kõnealustele loomadele ei põhjustata tarbetuid kannatusi ja neid ei kohelda halvasti;

d) loom läbib veterinaarset protseduuri seoses põllumajandustavaga nagu sarvede eemaldamine või kastreerimine tingimusel, et haavad on täielikult paranenud.

* Vedamise ajal haigestunud või vigastatud loomad lahutatakse teistest ja neile antakse esmaabi niipea kui võimalik. Neile antakse nõuetekohast veterinaarravi ja vajaduse korral viiakse läbi hädatapmine või surmamine viisil, mis ei põhjusta loomadele tarbetuid kannatusi.

* Veetavatele loomadele ei anta rahusteid, kui see ei ole tungivalt vajalik loomade heaolu tagamiseks. Rahusteid antakse ainult veterinaararsti kontrolli all.

* Lüpsvaid lehmi, lambaid ja kitsi, keda veetakse ilma poegadeta, lüpstakse vähemalt 12 tunnilise ajavahemiku järel.

* Registreeritud hobuslasi võib vedada ka siis, kui tiinus on kestnud rohkem, kui 90% ajast ning kui loom on eelneval nädalal poeginud ning varsa puhul, kui tema naba ei ole veel paranenud, kui teekonna eesmärgiks on paremad poegimistingimused, või vastsündinud varssadele koos registreeritud märadega tingimusel, et mõlemal juhul on loomadega pidevalt kaasas saatja, kes nende eest teekonna ajal hoolitseb.

<< Tagasi / Järgmine leht >>