Loomade heaolu tagamine transpordil

Teekonnaleht

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

1. Pikka teekonda kavandav isik valmistab ette, tembeldab ja kirjutab alla kõik teekonnalehe leheküljed vastavalt käesoleva lisa sätetele.

2. Teekonnaleht koosneb järgmistest osadest: (kliki lingil ning tutvu vormidega)

Osa 1 — Planeerimine;
Osa 2 — Lähtekoht;
Osa 3 — Sihtkoht;
Osa 4 — Vedaja avaldus;
Osa 5 — Kõrvalekaldumiste aruande näidis.

Teekonnalehe lehed peavad olema kokku kinnitatud.

Iga osa näidised on toodud ära liites.

3. Korraldaja:

a) annab igale teekonnalehele eristava numbri;

b) tagab, et lähtekoha pädev asutus saab vähemalt kaks tööpäeva enne lahkumist nõuetekohaselt täidetud, välja arvatud veterinaarsertifikaadi numbrite osa, teekonnalehe 1. osa allkirjastatud koopia nimetatud asutuse määratud viisil;

c) täidab kõik pädeva asutuse juhised vastavalt artikli 14 lõike 1 punktile a;

d) tagab, et teekonnaleht oleks tembeldatud vastavalt artikli 14 lõike 1 nõuetele;

e) tagab, et teekonnaleht on loomadega kaasas teekonnal kuni sihtkohani või ekspordil kolmandasse riiki vähemalt kuni väljumispunktini.

4. Lähtekoha loomapidajad, ja kui sihtkoht asub ühenduse territooriumil, sihtkoha loomapidajad täidavad ja kirjutavad alla teekonnalehe vastavad osad. Nad teavitavad pädevat asutust kõigist kahtlustest seoses käesoleva määruse täitmisega niipea kui võimalik, kasutades 5. osa näidise vormi.

5. Kui sihtkoht asub ühenduse territooriumil, säilitavad sihtkoha loomapidajad teekonnalehte, välja arvatud selle 4. osa, vähemalt kolm aastat sihtkohta saabumise kuupäevast. Teekonnaleht esitatakse nõudmisel pädevale asutusele.

6. Kui teekond lõpeb väljaspool ühenduse territooriumi, täidab teekonnalehe 4. osa ja kirjutab sellele alla vedaja.

7. Loomade eksportimisel kolmandasse riiki annavad vedajad teekonnalehe väljumispunkti riiklikule veterinaararstile.

Elusloomade eksportimisel eksporditoetustega ei ole teekonnalehe 3. osa nõutav, kui põllumajandusõigusaktid nõuavad aruande esitamist.

8. Teekonnalehe 3. osas osutatud vedaja hoiab alles:

a) täidetud teekonnalehe ühe eksemplari;

b) vastava salvestuslehe või väljatrüki, millele on osutatud määruse (EMÜ) nr 3821/85 I või IB lisas, kui sõidukile kohaldatakse kõnealust määrust.

Punktides a ja b osutatud dokumendid kuuluvad esitamisele pädevale asutusele, mis on andnud vedajale loa, ja nõudmisel lähtekoha pädevale asutusele ühe kuu jooksul pärast selle täitmist ning vedaja säilitab neid vähemalt kolm aastat kontrollimise kuupäevast.

Punktis a osutatud dokumendid tagastatakse lähtekoha pädevale asutusele ühe kuu jooksul pärast teekonna lõpetamist, juhul kui ei kasutata artikli 6 lõikes 9 osutatud süsteeme. Teekonnalehe lihtsustatud versioon ja artikli 6 lõikes 9 nimetatud salvestiste esitamise juhis koostatakse artikli 31 lõikes 2 nimetatud menetluse kohaselt, kui sõidukid on varustatud artikli 6 lõikes 9 nimetatud süsteemidega.


Järgnevalt tutvuge Euroopa Toiduohutusameti poolse loomade transpordialase dokumendiga: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1966.pdf


<< Tagasi / Järgmine leht >>