Loomade heaolu tagamine transpordil

Euroopa Liidu loomaheaolu alase õiguse lühiülevaade

                                                                                                                               Prindi see lehekülgNB! Lugege materjali tähelepanelikult! Avage tekstis olevate seadusandluste lingid ning tutvuge nende tekstidega!


Esimene loomaheaolu alane õigusakt, mis praeguses Euroopa Liidus vastu võeti oli Nõukogu direktiiv 74/577/EMÜ, mis reguleeris loomade tapmise eelset uimastamist. Nimetatud direktiiv asendati aastal 1993 Komisjoni direktiiviga 93/119/EÜ loomade kaitse kohta tapmisel või surmamisel, mis on kehtivaks aktiks ka praegu. Samas on välja töötatud ja vastuvõetud ka juba uus otsekohalduv määrus 1099/2009/EU, mille jõustumise aeg on 1. jaanuar 2013.

 Loomade transpordi kohta võeti esimene õigusakt EL-is vastu 1977 aastal. 18. juulil 1977. aastal vastuvõetud Nõukogu direktiiv 77/489/EMÜ kehtestas reeglid loomade kaitseks nende rahvusvahelisel transpordil. Eelnimetatud direktiiv asendati 1991 aastal uue direktiiviga 91/628/EMÜ loomade kaitsest nende transpordil, mis kehtis kuni otsekohalduva Nõukogu määruse (EÜ) 1/2005 jõustumiseni 2007. aastal. See õigusakt on otsekohalduv ning liikmesriikidel tuleb seda täita täpselt ühesuguselt rakendades samu meetmeid. Liikmesriigi kohustus on tagada vastutus määruses toodud nõuete rikkumiste eest.

NB! Vasta järgnevale küsimusele! Klikates küsimusel on võimalik teada saada põhjalikum vastus.
Kuidas jagunevad Euroopa Liidu loomade pidamise alased õigusaktid?
Euroopa Liidu loomade pidamise alased õigusaktid jagunevad põllumajandusloomade pidamise alasteks aktideks ning katseloomade pidamise alasteks aktideks. Lemmikloomade pidamist Euroopa Liidu õigusaktidega ei reguleerita, kuna selleks pole õiguslikku alust. Selline tõsiasi selgus juristide tulistes vaidlustes. Seetõttu Belgia riigi eesistumise ajal algatatud initsiatiiv luua lemmikloomade kaitset reguleeriv õigusakt, päädis õiguslikult mitte siduva deklaratsiooni vastuvõtmisega.

 

Põllumajandusloomade pidamist reguleeritakse üldise farmiloomade pidamise direktiiviga 98/58/EÜ ning lisaks liigispetsiifiliste direktiividega. Erinõuded loomade pidamiseks on väljatöötatud vasikate, sigade ning munakanade pidamise kohta. Esimene loomade heaolu alane pidamist reguleeriv õigusakt kehtestati 25. märtsil 1986. Selleks oli Nõukogu direktiiv 86/113/EMÜ, millega nähti ette miinimumnõuded puurides peetavate munakanade kaitseks.

Vasikate pidamist reguleerib direktiiv 91/629/EMÜ, sigade pidamist direktiiv 91/630/EMÜ ning kanade pidamist 1999/74/EÜ. Vasikate ja sigade pidamise direktiivide osas on vastu võetud kodifitseeritud direktiivid, kuhu on sisse viidud aastate jooksul tehtud direktiivi muudatused. Ühtlasi on antud kodifitseeritud direktiivile ka uus number. Vasikate kaitset reguleeriv kodifitseeritud direktiiv on 2008/119/EÜ, milles on hõlmatud direktiivi 91/629/EMÜ muutmised Nõukogu direktiiviga 97/2/EÜ, Komisjoni otsusega 97/182/EÜ ja Komisjoni määrusega (EÜ) 806/2003. Sigade kodifitseeritud Nõukogu direktiiv on 2008/120/EÜ. Sellesse on hõlmatud Nõukogu direktiivi 91/630/EMÜ muutmised Komisjoni direktiiviga 2001/93/EÜ ja Nõukogu määrusega (EÜ) 806/2003.

Kõige uuem direktiividest reguleerib broilerite pidamist. Selleks on direktiiv 2007/43/EÜ, mis jõustus 30. juuni 2010.


<< Tagasi / Järgmine leht >>