Loomade heaolu tagamine transpordil

Eesti loomaheaolu alased õigusaktid

                                                                                                                               Prindi see lehekülgNB! Lugege materjali tähelepanelikult! Avage tekstis olevate seadusandluste lingid ning tutvuge nende tekstidega!


Esimene loomakaitse seadus Eestis võeti vastu 17.11.1992. Kuigi seadus oli lühike (8 paragrahvi) ja üsna üldsõnaline oli see märgiline sündmus alles taasiseseisvunud riigi arengus.

Eelmise sajandi 90-ndate aastate lõpus hakati valmistama ette uut põhjalikumat loomakaitseseadust, mille Riigikogu võttis vastu 13.12.2000. aastal. Kehtivas Eesti õiguses reguleeribki loomaheaolu valdkonda 1. juulil 2001. aastal jõustunud Loomakaitseseadus. Samuti on siseriiklikult üle võetud rida Euroopa Liidu direktiividega kehtestatud nõudeid.

Direktiivide alusel on jõustatud nõuded vasikate pidamiseks Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. aasta määrusega nr 78 “Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele” (RTL 2002, 124, 1797 - RTL 2008, 59, 826), nõuded sigade pidamiseks Põllumajandusministri 3. detsembri 2002. aasta määrusega nr 80 “Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele” (RTL 2002, 138, 2029 - RTL 2008, 84, 1165), nõuded kanade pidamiseks Põllumajandusministri 19. juuni 2003. aasta määrusega nr 59 “Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele“ (RTL 2003, 78, 1146 - RTL 2003, 129, 2093) ning nõuded broilerite pidamiseks Põllumajandusministri 27. juuli 2010. aasta määrusega nr 84 "Nõuded broilerite pidamise, selleks ettenähtud ruumi või ehitise ja broilerite pidamise koolituse kohta" (RTI, 29.07.2010, 52, 338) .

Lisaks direktiivi nõuete ülevõtmisele on farmiloomade konventsiooni nõuete ning siseriiklike vajaduste rahuldamiseks kehtestatud veiste pidamise nõuded Põllumajandusministri 27. augusti 2009. aasta määrusega nr 90 "Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta1" (RTL, 29.08.2009, 69, 1017), lammaste ja kitsede pidamise nõuded Põllumajandusministri 27. augusti 2009. aasta määrusega nr 91 "Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta" (RTL, 29.08.2009, 69, 1018 ) ja karusloomade pidamise nõuded Põllumajandusministri 6. septembri 2010. aasta määrusega nr 88 "Nõuded karuslooma pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta"

Põllumajandusloomade tapmisenõuded on kehtestatud kolme põllumajandusministri määruse ning ühe Vabariigi Valitsuse määrusega:

1) Põllumajandusministri 22. mai 2002. aasta määrusega nr 35 „Nõuded põllumajanduslooma uimastamise, tapmise ja hukkamise ning neid teostavate isikute koolitusele, lubatud uimastamis- ja tapmisvahendid ning lubatud uimastamis- ja tapmismeetodid loomaliikide kaupa“ (RTL 2002, 74, 1128 - RTL 2005, 120, 1874) kehtestatakse nõuded põllumajandusloomade uimastamisele, tapmisele ja neid teostavate isikute koolitusele, lubatud uimastamis- ja tapmisvahendid ning lubatud uimastamis- ja tapmismeetodid loomaliikide kaupa. Eraldi peatükis kehtestatakse nõuded karusloomade tapmisele ning nõuded loomade uimastamist ja tapmist läbiviivate isikute koolitusele.


2) Põllumajandusministri 28. juuni 2001. aasta määrusega nr 45 “Nõuded põllumajanduslooma tapaeelse pidamise ja kohtlemise kohta” kehtestatakse nõuded põllumajanduslooma tapaeelse pidamise ja kohtlemise kohta tapamajas.


3) Põllumajandusministri 2. mai 2001. aasta määrus nr 31 „Ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote hukkamise kord“ (RTL 2001, 57, 788 - RTL 2005, 120, 1877)


4) Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusega nr 266 “Looma religioossel eesmärgil tapmise korraldamise ja läbiviimise kord” kehtestatakse looma religioossel eemärgil tapmise ja läbiviimise kord. Sellise tapmise juures peab viibima järelevalve ametnik ning eelnevalt tuleb taotleda selleks ka luba Veterinaar- ja Toiduametist.

<< Tagasi / Järgmine leht >>