Loomade heaolu tagamine transpordil

Õigusaktid

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

Loomaheaolu reguleerivad Euroopas erinevad määrused, mis on otsekohalduvad ning direktiivid, mida tuleb liikmesriigil siseriiklikku õigusesse üle võtta. Siinjuures on liikmesriik vaba valikutes, kuidas mingit direktiivis püstitatud eesmärki saavutada. Loomaheaolu alased õigusaktid võib tinglikult jagada loomade pidamist, transporti ja tapmist reguleerivateks õigusaktideks. 

Loomade heaolu transpordil reguleerivad järgmised õigusaktid:

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2005, 22. detsember 2004 mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1255/97, 25. juuni 1997, ühenduse kriteeriumite kohta peatuspaikadele ja direktiivi 91/628/EMÜ lisas osutatud teekonnaplaanide muutmise kohta

<< Tagasi / Järgmine leht >>